Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus ja konsultointi

GeroFuture Oy on vuonna 2014 perustettu sosiaali- ja terveyshuollon johtamisen ja laadun erityiskysymyksiin ja kehittämistehtäviin erikoistunut koulutus- ja konsultointiorganisaatio.

Meitä kiinnostavat hoivan laadun parantaminen mm. RAI-tietoa, omavalvontaa ja kuntoutumista edistäviä toimintamalleja hyödyntämällä sekä tieto- ja muutosjohtamisen taitoja kehittämällä.

Toimimme kumppanina tulevaisuuden sote-ratkaisuissa niin SOTE-palveluntuottajille kuin SOTE-palveluiden järjestäjillekin.

Ydinosaamisalueemme

Ydinosaamisaluettamme ovat RAI-arviointivälineen käyttö ja RAI-tiedon hyödyntäminen osana sote-alan johtamista ja laatutyötä.

RAI:n ohella sosiaalihuollon omavalvontaan liittyvät kysymykset ja laadun systemaattinen parantaminen, mm. laatu- ja johtamisjärjestelmiä hyödyntäen, ovat GeroFuturen osaamisaluetta.

Kolmas GeroFuturen keskeisistä vahvuuksista on kuntoutumista edistävät toimintamallit hoivatyössä sekä niiden kehittäminen käytännönläheisesti.

Meillä on laaja-alaista kokemusta sosiaali- ja terveysalan käytännön toiminnasta ja sen johtamisesta.

Hyödynnämme palveluissamme monipuolisesti RAI-järjestelmän tuottamaa tietoa.

SOTE-palveluntuottajat

Gerofuture Oy on sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus- ja konsultointiorganisaatio.

Meitä kiinnostavat hoivan laadun ja kustannusvaikuttavuuden parantaminen mm. RAI-tietoa, omavalvontaa ja kuntoutumista edistäviä toimintamalleja hyödyntämällä sekä tieto- ja muutosjohtamisen taitoja kehittämällä.

Tarjoamme SOTE-palveluntuottajille erilaisia koulutuksia ja konsultointipalveluita toimintansa kehittämiseen liittyen.

Koulutamme organisaatioita mm. RAI-arviointivälineen käyttöön, RAI-tiedon hyödyntämiseen, kuntoutumista edistävään toimintaan ja omavalvontaan liittyvissä asioissa. Lisäksi tarjoamme konsultointia esim. laatutavoitteiden asetantaan ja mittaamiseen sekä sosiaalialan lainsäädäntöön ja talouteen liittyvissä kysymyksissä.

SOTE-palveluiden järjestäjät

RAI:n käytöllä ja RAI-tiedon hyödyntämisellä on merkittävä rooli sote-uudistuksessa ja palveluohjauksen kehittämisessä.

RAI:n tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää monella tavoin kilpailutettaessa ja hankittaessa sote-palveluita yksityisiltä palvelun tuottajilta. Myös palveluohjauksen prosesseja sekä palveluketjujen ja -kokonaisuuksien toimivuutta voidaan parantaa merkittävästi RAI-tiedon hyödyntämisen avulla.

Hankintatoimen osalta, RAI-tietoa voidaan hyödyntää mm. määriteltäessä hankittavien palveluiden laatukriteereitä, jolloin saadaan tuotua mitattavissa oleva laatu osaksi tarjouspyyntöä ja hankittavaa kokonaisuutta.

GeroFuture tarjoaa SOTE-palveluiden järjestäjille konsultointia liittyen mm. palvelunohjauksen ja hankintatoimen eri osa-alueiden kehittämiseen. Konsultointiin on yhdistettävissä taloudellisten vaikutusten tarkastelu.

RAI

RAI ei ole vain työkalu asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointiin, vaan RAI:ta ja sen tuottamaa informaatiota voidaan hyödyntää monipuolisesti myös tietoon pohjautuvan johtamisen työvälineenä.

Omavalvonta

Omavalvonta on kokonaisvaltainen tapa varmistaa annetun hoivan ja toiminnan laatua. Omavalvonnalla tarkoitetaan sosiaalihuollon toimintayksiköiden omatoimista laadun tarkkailua, riskienhallintaa ja asiakasturvallisuuden varmistamista.

Johtaminen

RAI:ta ja siitä johdettua tietoa tietoa voidaan hyödyntää monin tavoin muutos- ja tietojohtamisessa. GeroFuture tarjoaa johdolle työkaluja mm. laatutavoitteiden asettamiseen, toiminnan tulosten arviontiin ja kehittämiseen sekä johtamiseen käytännössä.

Koulutukset

Toimimme kumppanina tulevaisuuden sote-ratkaisuissa niin SOTE-palveluntuottajille kuin SOTE-palveluiden järjestäjillekin. Järjestämme valmiita koulutuspaketteja, mutta räätälöimme koulutuksia myös organisaatioiden tarpeiden mukaan.

Ajankohtaista

Omavalvonta ja sen toteuttaminen

Yksityisen sosiaalihuollon palveluiden tuottajia on jo kymmenen vuotta koskenut laintasoinen vaade toteuttaa toiminnassaan suunnitelmallista omavalvontaa. Mitä tämä oikeastaan tarkoittaa? Mitä sosiaalihuollon omavalvonnalla tarkoitetaan? Miksi sitä

Missä äiti saa hyvää hoitoa?

Sydäntä kylmää lukea ja seurata uutisointia ikäihmisten hoivan laadusta. Mediassa on viimeisten parin vuoden aikana nostettu esiin useita laiminlyöntejä ikäihmisten hoidossa ja hoivan laadussa. Tuntuu

Vanhuspalvelulain muutoksen myötä ikäihmisten palveluntarve ja toimintakyky tulee arvioida RAI-arviointivälinettä käyttäen.

Valvo ja varmista osallisuus – mutta MITEN?

Aloittelemme ikääntyneiden palveluissa vuotta 2021 uuden lainsäädännön ja laatusuositusten kanssa. Niissä meitä johtajia opastetaan muun muassa ”hyödyntämään eri järjestelmien tuottamaa laatutietoa iäkkäiden henkilöiden palvelujen laadun