Johtaminen

"Tiedolla johtaminen on näyttöön pohjautuvaa päätöksentekoa"

GeroFuture tarjoaa johdolle työkaluja mm. laatutavoitteiden asetantaan, seuraamiseen ja johtamisen käytännössä. Olemme erikoistuneet laadun ja johtamisen kehittämiseen.

Olemme asiantuntija RAI-arviointivälineen käytössä ja RAI-tiedon hyödyntämisessä osana sote-alan johtamista ja laatutyötä.

Meidän vahvuutenamme on monipuolinen sote-toimialaosaaminen, kuntoutumista edistävät toimintamallit, taloudellinen ja juridinen osaaminen sekä Lean- ja ISO 9001 -osaaminen prosessien ja toiminnan laadun kehittämisessä.

Monipuolinen RAI

Meille RAI ei ole vain työkalu asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointiin, vaan RAI:ta ja sen tuottamaa informaatiota voidaan hyödyntää monipuolisesti myös tietoon pohjautuvan johtamisen työvälineenä. RAI-tietoa voidaan hyödyntää monin tavoin esimerkiksi yksiköiden omavalvonnassa ja organisaatioiden laatujärjestelmissä sekä palveluohjauksessa.

Järjestämme valmiita koulutuspaketteja, mutta räätälöimme koulutuksia myös organisaatioiden tarpeiden mukaan.

Tiedolla johtaminen ja muutosjohtaminen

 • Johtamisesta ja strategiasta -muutosjohtaminen ja tiedolla johtaminen
 • RAI-tiedon ja kuntouttamista edistävien toimintamallien hyödyntäminen tieto- ja muutosjohtamisessa
 • RAI-järjestelmän hyödyntäminen palvelutuotannossa ja johtamisessa
 • Organisaation toiminnan arviointi (mittaaminen) ja kehittäminen
 • Palveluiden tuotteistaminen ja hinnoittelu
 • Palveluiden järjestämisen kokonaisratkaisut ja asiakassegmentointi
 • Palveluohjauksen kriteerien määrittäminen RAI:n avulla

Kustannusvaikuttavuus
ja toiminnan kehittäminen

 • Työn mitoituksen ja RAI-tiedon hyödyntäminen toiminnan ja kustannusvaikuttavuuden kehittämisessä
 • Välillisen ja välittömän hoitotyön laskenta ja mitoittaminen
 • RAI-tiedon hyödyntäminen osana palveluiden hankintaa ja kilpailuttamista sekä sovitun laatutason varmistamista
 • Henkilöstömitoitusanalyysit ja henkilöstöresurssien optimaalinen käyttö
 • Toiminnan talouden tarkastelu ja kehittäminen
 • Kannattavuusanalyysit, hinnoittelulaskenta ja taloudellinen mallintaminen
 • Markkina- ja verokkianalyysit

Omavalvonta ja laatu

 • Omavalvontaan liittyvä sääntely ja omavalvontasuunnitelman laatiminen.
 • Omavalvonta laadun varmistuksen takaajana ja RAI-tiedon hyödyntäminen omavalvonnassa.
 • Omavalvonnan, RAI-tiedon ja laatujärjestelmän yhteensovittaminen
 • Laatujärjestelmän (ISO 9001:2015) käyttöönotto ja kehittäminen
 • RAI-tiedon ja omavalvonnan hyödyntäminen osana laatujärjestelmää ja -tavoitteita

GeroFuture kumppanina johtamisen kehittämisessä ja sparraamisessa

GeroFuturen vahvuutena on monipuolinen sote-toimialaosaaminen, kuntoutumista edistävät toimintamallit, taloudellinen ja juridinen osaaminen sekä Lean- ja ISO 9001 -osaaminen prosessien ja toiminnan laadun kehittämisessä.

Erityisosaamistamme on RAI-tiedon yhdistäminen omavalvontaan ja laatujärjestelmiin sekä RAI-tiedon ja -tunnuslukujen hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä.

Jotta omavalvonta toimii, on prosessien ja toimintatapojen/-ohjeiden oltava olemassa ja kunnossa. Me autamme johtoa sparraamalla kaikissa näissä kohdissa.

Hyödynnämme RAI-tietoa ja sen analysoimista osana sote-alan johtamista ja laatutyötä.

Toimimme kumppanina tulevaisuuden sote-ratkaisuissa niin SOTE-palveluntuottajille kuin SOTE-palveluiden järjestäjillekin.

Järjestämme valmiita koulutuspaketteja, mutta räätälöimme koulutuksia myös organisaatioiden tarpeiden mukaan.

RAI

RAI ei ole vain työkalu asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointiin, vaan RAI:ta ja sen tuottamaa informaatiota voidaan hyödyntää monipuolisesti myös tietoon pohjautuvan johtamisen työvälineenä.

Omavalvonta

Omavalvonta on kokonaisvaltainen tapa varmistaa annetun hoivan ja toiminnan laatua. Omavalvonnalla tarkoitetaan sosiaalihuollon toimintayksiköiden omatoimista laadun tarkkailua, riskienhallintaa ja asiakasturvallisuuden varmistamista.

Johtaminen

RAI:ta ja siitä johdettua tietoa tietoa voidaan hyödyntää monin tavoin muutos- ja tietojohtamisessa. GeroFuture tarjoaa johdolle työkaluja mm. laatutavoitteiden asettamiseen, toiminnan tulosten arviontiin ja kehittämiseen sekä johtamiseen käytännössä.

Koulutukset

Toimimme kumppanina tulevaisuuden sote-ratkaisuissa niin SOTE-palveluntuottajille kuin SOTE-palveluiden järjestäjillekin. Järjestämme valmiita koulutuspaketteja, mutta räätälöimme koulutuksia myös organisaatioiden tarpeiden mukaan.

Ajankohtaista

Omavalvonta ja sen toteuttaminen

Yksityisen sosiaalihuollon palveluiden tuottajia on jo kymmenen vuotta koskenut laintasoinen vaade toteuttaa toiminnassaan suunnitelmallista omavalvontaa. Mitä tämä oikeastaan tarkoittaa? Mitä sosiaalihuollon omavalvonnalla tarkoitetaan? Miksi sitä

Missä äiti saa hyvää hoitoa?

Sydäntä kylmää lukea ja seurata uutisointia ikäihmisten hoivan laadusta. Mediassa on viimeisten parin vuoden aikana nostettu esiin useita laiminlyöntejä ikäihmisten hoidossa ja hoivan laadussa. Tuntuu

Vanhuspalvelulain muutoksen myötä ikäihmisten palveluntarve ja toimintakyky tulee arvioida RAI-arviointivälinettä käyttäen.

Valvo ja varmista osallisuus – mutta MITEN?

Aloittelemme ikääntyneiden palveluissa vuotta 2021 uuden lainsäädännön ja laatusuositusten kanssa. Niissä meitä johtajia opastetaan muun muassa ”hyödyntämään eri järjestelmien tuottamaa laatutietoa iäkkäiden henkilöiden palvelujen laadun