Koulutus

GeroFuturen tarjoama RAI-palvelupolku

kokonaiskoulutuspalvelu + konsultointi

Kuvassa hoitaja pitää RAI kaavioita ja raportteja kädessään ja tarkastelee niitä

Vaihe 1

RAI:n käyttöönotto

Vaihe 2

asiakastaso
RAI:n käyttö

Vaihe 3

yssikko-ja organisaatioaso
RAI osana laatuyötä

VAIHE 1

RAI:n Käyttöönotto

RAI-järjestelmän onnistunut käyttöönotto edellyttää prosessimaista toimintatapaa ja RAI:n käyttöön liittyvien vaiheiden tunnistamista ja määrittelyä. Käyttöönottokoulutuksen (valmennus) tavoitteena on määritellä organisaation RAI-prosessit ja mahdollistaa RAI:n käytön aloittaminen organisaatiossa.

Käyttöönottovalmennus

Koulutuksen jälkeen osallistujat ymmärtävät RAI-prosessin kokonaisuuden johtamisen ja käytön näkökulmasta ja osaavat laatia omaan organisaatioonsa RAI-käyttöönottosuunnitelman.

VAIHE 2

RAI:n Käyttö

(RAI-tiedon hyödyntäminen asiakastasolla)

RAI:n käyttö edellyttää koulutusta: 1) RAI-arvioinnin tekemiseen, 2) RAI-tiedon hyödyntämiseen hoidon suunnittelussa sekä 3) RAI-vertailutiedon hyödyntämiseen. Vaiheen 2 koulutusten tavoitteena on aloittaa RAI:n käyttö organisaatiossa ja RAI-tiedon hyödyntäminen asiakkaan hoidonsuunnitteluprosessissa.

RAI-arviointitiedon kerääminen ja arvioinnin toteuttaminen (koulutus)

Koulutuksessa opitaan tekemään RAI-arviointi muistiinpanomerkintää ja intensiivijaksoa hyväksikäyttäen.

RAI-tiedon tulkitseminen ja hyödyntäminen hoidon suunnittelussa (koulutus)

Koulutuksessa opitaan tulkitsemaan RAI-mittareita, laatimaan hoito- ja palvelusuunnitelma RAI-arvioinnin pohjalta ja hyödyntämään RAI-tietoa hoidon suunnittelussa.

RAI-tiedon hyödyntäminen kuntoutumista edistävässä toiminnassa (koulutus)

Osallistujat oppivat tunnistamaan kuntoutumista edistävät RAI-mittarit ja ymmärtävät niiden sisällön, sekä hyödyntämään RAI-kuntoluokitusta ja kuntoutumista edistävästä toiminnasta kertovia mittareita osana hoidon suunnittelua

VAIHE 3

RAI osana laatutyötä

RAI-tiedon RAI-vertailutiedon hyödyntäminen yksikkö- ja organisaatiotasolla, sekä asiakastasolla.)

Vaiheen 3 koulutusten tavoitteena on syventää RAI:n hyödyntämistä organisaatiossa ja kuntoutumista edistävän toiminnan johtamisessa sekä tuoda RAI osaksi organisaation laatutyötä ja omavalvontaa.

Hoidon tulosten arviointi ja RAI-vertailutiedon hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa (koulutus + konsultointi)

Koulutuksessa käydään läpi RAI-palauteraporttitietojen analysointi ja koostaminen. Analysoi-tujen RAI-mittaritietojen pohjalta organisaatiossa osataan laatia organisaatiotasoiset laatutavoitteet ja näiden määriteltyjen laatutavoitteiden saavuttamiseksi yksikkökohtaiset kehittämissuunnitelmat. Osallistujat saavat koulutuksen kautta käyttöönsä palauteraporttitietojen seurantaan työkalupohjan sekä valmiit, kattavat organisaatio- ja yksikkötason analyysiraportit.

RAI-tiedon hyödyntäminen omavalvonnassa (koulutus + konsultointi)

Koulutuksessa käydään läpi RAI:n hyödyntäminen omavalvonnassa sekä omavalvonnan merkitys laadunvarmistuksen työkaluna. Osallistujat saavat koulutuksen kautta käyttöönsä työkalupohjan omavalvontaan liittyvien prosessien ja dokumenttien hallintaan sekä tarkistuslistan laadukkaan omavalvonnan varmistamiseksi.

RAI luotettavuus- ja osaamistason varmistaminen (konsultointi)

RAI-järjestelmä tuottaa monipuolista tietoa asiakkaiden hoidon ja palvelun suunnittelun apuvälineeksi. Organisaatioiden strategisen suunnittelun ja johtamisen tueksi järjestelmä antaa monipuolisia tietoja asiakasrakenteesta, hoidon laadusta ja vaikuttavuudesta. Tämän vuoksi järjestelmää käyttävissä organisaatioissa arviointitietojen ajantasaisuus ja luotettavuus on tärkeä varmistaa. Kun RAI-järjestelmän tuottamia tietoja hyödynnetään monipuolisesti paitsi asiakkaan hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa myös palveluohjauksessa sekä johtamisen eri tasoilla tapahtuvassa toiminnan analysoinnissa ja kehittämisessä, on tärkeää pystyä luottamaan arvioinnin tuottamiin tietoihin sataprosenttisesti. RAI-tiedon hyödyntäminen edellyttää osaamisen ja RAI-arviointitiedon luotettavuuden varmistamista. Varmistaminen voidaan tehdä GeroFuturen konsultoimana, tieteellisesti testatun työvälineen avulla.

OMAVALVONTA

RAI:n Koulutukset ja konsultointi

Omavalvonta on yksi tärkeimmistä laadunvarmistuksen työkaluista sosiaalipalveluita tarjoavien organisaatioiden päivittäisessä asiakastyössä. Sen tavoitteena on varmistaa laadukas, turvallinen ja asiakkaan tarpeisiin vastaava hoito. Omavalvonnassa on mahdollista hyödyntää monipuolisesti RAI-arviointituloksiin pohjautuvia tietoja ja saada mm. sitä kautta konkreettista sisältöä omavalvontasuunnitelmaan. 

 

Omavalvonta laadun takaajana (koulutus + konsultointi) Koulutuksessa käydään läpi omavalvonnan lainsäädännöllinen perusta sekä omavalvontaan liittyvä sääntely. Osallistujat saavat koulutuksessa konkreettisia ja käytännönläheisiä vinkkejä omavalvontasuunnitelman laatimiseen sekä omavalvonnan hyödyntämiseen laadun varmistuksen työkaluna. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi RAI-tiedon hyödyntämismahdollisuudet omavalvonnassa. Osallistujat saavat koulutuksen kautta käyttöönsä työkalupohjan omavalvontaan liittyvien prosessien ja dokumenttien hallintaan sekä tarkistuslistan laadukkaan omavalvonnan varmistamiseksi.

Käyttöönottovalmennus

Koulutuksen jälkeen osallistujat ymmärtävät RAI-prosessin kokonaisuuden johtamisen ja käytön näkökulmasta ja osaavat laatia omaan organisaatioonsa RAI-käyttöönottosuunnitelman.

PALVELUOHJAUS

KOULUTUKSET JA KONSULTOINTI

On tärkeää kehittää työvälineitä ja tunnuslukuja, joiden avulla voidaan seurata ja arvioida ikäihmisten palveluihin ohjautumista, palvelujen kustannusvaikutusta ja laatutasoa palveluja käyttävien, järjestävien ja niitä tuottavien näkökulmasta

Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus (koulutus)

Koulutuksessa käydään läpi palveluohjauksen teoreettinen viitekehys ja kansalliset linjaukset.

RAI ja palvelutarpeen arviointi (koulutus)

Koulutuksessa opitaan tekemään asiakkaan palvelutarpeen arviointi RAI-arviointivälinettä hyödyntäen.

RAI-tiedon käyttö palveluohjauksessa (koulutus)

Koulutuksessa opitaan tulkitsemaan asiakkaan RAI-tunnuslukuja ja -mittareita sekä hyödyntämään niitä palveluohjauksessa asiakkaan näkökulmasta katsoen.

RAI MAPLe 15-ryhmittely palveluohjauksen työvälineenä (koulutus)

Osallistujat oppivat hyödyntämään MAPLe -ryhmittelyä asiakassegmentoinnissa.

Palveluohjauksen vaikuttavuus ja RAI (konsultointi)

Palveluohjauksen vaikuttavuus lähtee liikkeelle asiakassegmentoinnista ja RAI:ta voidaan hyödyntää monipuolisesti segmentoinnissa ja palveluketjujen ja kokonaisuuksien seurannassa.

Palveluohjauksen kriteerien määrittäminen RAI:n avulla (konsultointi)

RAI-tiedon käyttö palveluohjauksessa mahdollistaa asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun ja pääsyn palveluiden piiriin. Palveluohjauskriteerit voidaan laatia RAI-tietoa hyödyntäen.

JOHTAMINEN

KONSULTOINTI

RAI-tiedon RAI-vertailutiedon hyödyntäminen yksikkö- ja organisaatiotasolla, sekä asiakastasolla.)

Muutostilanteet voivat aiheuttaa epävarmuutta, epäilyjä, kyseenalaistamista ja monenlaisia häiriöitä jokapäiväisen työn sujuvuuteen ja hallittavuuteen. Henkilöstön onnistunut sitouttaminen uusiin tavoitteisiin vaatii vahvaa muutosjohtajuutta. Muutoksen onnistuneessa toteuttamisessa, on aina kyse prosessien lisäksi ihmisistä ja siitä, miten johto onnistuu motivoimaan ja ohjaamaan ihmisiä ja toimintatapoja haluttuun suuntaan. Tietojohtamisen määritelmän voisi yksinkertaistaa johtamisen toimintamalliksi, jossa kerättyä tietoa hyödynnetään ja tuodaan osaksi päätöksentekoprosessia. 

RAI-tietoa voidaan hyödyntää monipuolisessa strategisessa johtamisessa.

Tietojohtaminen

  • Palveluiden laatua, vaikuttavuutta ja tehokkuutta on suunniteltava ja seurattava kokonaisuutena.
  • Palvelut ovat laadukkaita silloin, kun ne vastaavat asiakkaan tarpeeseen: ovat sisällöltään riittäviä ja oikea-aikaisia.
  • Palvelut täytyy tuottaa annetulla resursseilla ja rahoilla mahdollisimman tehokkaasti.
  • Toimittaessa viisaasti, päätökset tehdään näyttöön (tietoon) perustuen.
  • Päätöksenteon tueksi ja taustalle tarvitaan selvitettyä tietoa siitä, mitä palveluita tarvitaan ja millä resursseilla palvelut saadaan kustannusvaikuttavasti tuotettua.
  • Keskitytään hoidon tuloksiin, ei esimerkiksi kotihoidossa käyntikertojen määrään.
  • Oikeiden päätösten tekeminen ja palvelukokonaisuuden suunnittelu on ilman tietoa “sokkona ampumista”.

Tietojohtaminen

Johtamiseen liittyen, GeroFuturella on

  • Pitkä kokemus sote-alan johtamistehtävistä
  • Vahva osaaminen RAI-tiedolla johtamisesta

RAI luotettavuus- ja osaamistason varmistaminen (konsultointi)

RAI-järjestelmä tuottaa monipuolista tietoa asiakkaiden hoidon ja palvelun suunnittelun apuvälineeksi. Organisaatioiden strategisen suunnittelun ja johtamisen tueksi järjestelmä antaa monipuolisia tietoja asiakasrakenteesta, hoidon laadusta ja vaikuttavuudesta. Tämän vuoksi järjestelmää käyttävissä organisaatioissa arviointitietojen ajantasaisuus ja luotettavuus on tärkeä varmistaa. Kun RAI-järjestelmän tuottamia tietoja hyödynnetään monipuolisesti paitsi asiakkaan hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa myös palveluohjauksessa sekä johtamisen eri tasoilla tapahtuvassa toiminnan analysoinnissa ja kehittämisessä, on tärkeää pystyä luottamaan arvioinnin tuottamiin tietoihin sataprosenttisesti. RAI-tiedon hyödyntäminen edellyttää osaamisen ja RAI-arviointitiedon luotettavuuden varmistamista. Varmistaminen voidaan tehdä GeroFuturen konsultoimana, tieteellisesti testatun työvälineen avulla.

RAI

RAI-järjestelmä koostuu useista eri käyttötarkoituksiin ja eri kohderyhmille suunnitelluista
asiakkaan arviointivälineistä.

Omavalvonta

Sosiaalihuollon toimintayksiköiden omatoimista laadun tarkkailua, riskien kartoitusta ja asiakasturvallisuuden varmistamista, sekä näiden toimintojen kuvausta.

Johtaminen

GeroFuture tarjoaa johdolle työkaluja mm. laatutavoitteiden asettamiseen, seuraamiseen ja johtamiseen käytännössä.

Koulutukset

GeroFuture Oy toimii kumppanina tulevaisuuden SOTE-ratkaisuissa niin SOTE-palveluntuottajille kuin järjestämisvastuussakin oleville, SOTE-palvelujen ostajille.

Ajankohtaista

Omavalvonta ja sen toteuttaminen

Yksityisen sosiaalihuollon palveluiden tuottajia on jo kymmenen vuotta koskenut laintasoinen vaade toteuttaa toiminnassaan suunnitelmallista omavalvontaa. Mitä tämä oikeastaan tarkoittaa? Mitä sosiaalihuollon omavalvonnalla tarkoitetaan? Miksi sitä

Missä äiti saa hyvää hoitoa?

Sydäntä kylmää lukea ja seurata uutisointia ikäihmisten hoivan laadusta. Mediassa on viimeisten parin vuoden aikana nostettu esiin useita laiminlyöntejä ikäihmisten hoidossa ja hoivan laadussa. Tuntuu

Vanhuspalvelulain muutoksen myötä ikäihmisten palveluntarve ja toimintakyky tulee arvioida RAI-arviointivälinettä käyttäen.

Valvo ja varmista osallisuus – mutta MITEN?

Aloittelemme ikääntyneiden palveluissa vuotta 2021 uuden lainsäädännön ja laatusuositusten kanssa. Niissä meitä johtajia opastetaan muun muassa ”hyödyntämään eri järjestelmien tuottamaa laatutietoa iäkkäiden henkilöiden palvelujen laadun