Koulutus ja konsultointi

GeroFuture kouluttajana

GeroFuture on pitänyt satoja käytännönläheisiä koulutuksia ja kouluttanut tuhansia sote-alan ammattilaisia. Koulutuksia järjestetään sekä avoimina, että organisaatiokohtaisina koulutuksina ja toteutus onnistuu joko lähi- tai etäopetuksena.

Koulutamme organisaatioita mm. RAI-arviointivälineen käyttöön, RAI-tiedon hyödyntämiseen, kuntoutumista edistävään toimintaan ja omavalvontaan liittyvissä asioissa.

Lisäksi tarjoamme konsultointia mm. laatutavoitteiden asetantaan ja mittaamiseen sekä sosiaalialan lainsäädäntöön ja talouteen liittyvissä kysymyksissä. Kauttamme on saatavilla konsultointia myös palveluohjauksen ja hankintatoimen eri osa-alueiden kehittämiseen. Konsultointiin on aina yhdistettävissä taloudellisten vaikutusten tarkastelu.

GeroFuture tarjoaa kokonaiskoulutuksena kattavan RAI-osaamisen palvelupolun, joka sisältää RAI:n käyttöönoton, RAI:n käytön ja RAI-tiedon hyödyntämisen sekä asiakas- että yksikkö- ja organisaatiotasoilla.

Järjestämme valmiita koulutuksia, mutta räätälöimme koulutuksia myös organisaatioiden tarpeiden mukaan.

Koulutukset ja konsultointi

RAI

 1. GeroFuturen RAI-palvelupolku   (lue lisää)
 2. RAI-Käyttöönottovalmennus   (lue lisää)
 3. RAI luotettavuus- ja osaamistason varmistaminen (lue lisää)
 4. RAI-arviointitiedon kerääminen ja arvioinnin
  toteuttaminen    (lue lisää)
 5. RAI-tiedon tulkitseminen ja hyödyntäminen hoidon suunnittelussa  (lue lisää)
 6. RAI-tiedon hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa (lue lisää)
 7. RAI-tiedon hyödyntäminen kuntoutumista edistävässä toiminnassa    (lue lisää)
 8. RAI-tiedon hyödyntäminen omavalvonnassa    (lue lisää)

Omavalvonta

 1. Omavalvontaan liittyä sääntely ja omavalvontasuunnitelman laatiminen
 2. RAI-tiedon hyödyntäminen omavalvonnassa
 3. Omavalvonnan, RAI-tiedon ja laatujärjestelmän yhteensovittaminen

Laatu

 1. Laatujärjestelmän (ISO 9001:2015) käyttöönotto ja kehittäminen
 2. RAI-tiedon ja omavalvonnan hyödyntäminen osana laatujärjestelmää ja -tavoitteita

Sote-uudistus ja palveluohjaus

 1. RAI:n hyödyntäminen palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien määrittelyssä ja rakentamisessa
 2. Palveluohjauksen laadun kehittäminen
 3. Palveluohjauksen standardisointi ja palveluohjauksen kriteerien määrittäminen
 4. RAI-tietoon pohjautuva tiedolla johtaminen

Hankintatoimen RAI-koulutus

 1. RAI:n hyödyntäminen hankintojen kilpailutuksessa – laatu osaksi tarjouspyyntöä
 2. Sovitun laatutason mittarointi ja seuranta osana hankintasopimuksen mukaisen palvelun toteutumista

Palveluohjaus

 1. Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus
 2. RAI-arvioinnin tekeminen palvelutarpeen arvioinnissa
 3. RAI-tunnuslukujen käyttö palveluohjauksessa
 4. RAI MAPLe 15-ryhmittely palveluohjauksen työvälineenä
 5. Palveluohjauksen vaikuttavuus ja RAI
 6. Palveluohjauksen kriteerien määrittäminen RAI:n avulla

Kuntoutumista edistävät  toimintamallit

 1. RAI-tiedon hyödyntäminen kuntoutumissuunnitelmassa
 2. Kuntoutumista edistävän toiminnan tulosten arviointi
 3. Kuntoutumista edistävä toiminta ja sen johtaminen
 4. Kuntoutumista edistävän toiminnan seurantaindikaattorit

Tiedolla johtaminen  ja
muutosjohtaminen

 1. Johtamisesta ja strategiasta -muutosjohtaminen ja tiedolla johtaminen
 2. RAI-tiedon ja kuntouttamista edistävien toimintamallien hyödyntäminen tieto- ja muutosjohtamisessa
 3. RAI-järjestelmän hyödyntäminen palvelutuotannossa ja johtamisessa
 4. Organisaation toiminnan arviointi (mittaaminen) ja kehittäminen
 5. Palveluiden järjestämisen kokonaisratkaisut

Kustannusvaikuttavuus ja
toiminnan kehittäminen

 1. Työn mitoituksen ja RAI-tiedon hyödyntäminen toiminnan ja kustannusvaikuttavuuden kehittämisessä
 2. Välillisen ja välittömän hoitotyön laskenta ja mitoittaminen
 3. RAI-tiedon hyödyntäminen osana palveluiden hankintaa ja kilpailuttamista sekä sovitun laatutason varmistamista
 4. Henkilöstömitoitusanalyysit ja henkilöstöresurssien optimaalinen käyttö
 5. Kannattavuusanalyysit ja hinnoittelulaskenta sekä taloudellinen mallintaminen
 6. Markkina- ja verokkianalyysit

"GeroFuture on pitänyt satoja käytännönläheisiä koulutuksia ja kouluttanut tuhansia sote-alan ammattilaisia."

RAI

RAI ei ole vain työkalu asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointiin, vaan RAI:ta ja sen tuottamaa informaatiota voidaan hyödyntää monipuolisesti myös tietoon pohjautuvan johtamisen työvälineenä.

Omavalvonta

Omavalvonta on kokonaisvaltainen tapa varmistaa annetun hoivan ja toiminnan laatua. Omavalvonnalla tarkoitetaan sosiaalihuollon toimintayksiköiden omatoimista laadun tarkkailua, riskienhallintaa ja asiakasturvallisuuden varmistamista.

Johtaminen

RAI:ta ja siitä johdettua tietoa tietoa voidaan hyödyntää monin tavoin muutos- ja tietojohtamisessa. GeroFuture tarjoaa johdolle työkaluja mm. laatutavoitteiden asettamiseen, toiminnan tulosten arviontiin ja kehittämiseen sekä johtamiseen käytännössä.

Koulutukset

Toimimme kumppanina tulevaisuuden sote-ratkaisuissa niin SOTE-palveluntuottajille kuin SOTE-palveluiden järjestäjillekin. Järjestämme valmiita koulutuspaketteja, mutta räätälöimme koulutuksia myös organisaatioiden tarpeiden mukaan.

Ajankohtaista

Omavalvonta ja sen toteuttaminen

Yksityisen sosiaalihuollon palveluiden tuottajia on jo kymmenen vuotta koskenut laintasoinen vaade toteuttaa toiminnassaan suunnitelmallista omavalvontaa. Mitä tämä oikeastaan tarkoittaa? Mitä sosiaalihuollon omavalvonnalla tarkoitetaan? Miksi sitä

Missä äiti saa hyvää hoitoa?

Sydäntä kylmää lukea ja seurata uutisointia ikäihmisten hoivan laadusta. Mediassa on viimeisten parin vuoden aikana nostettu esiin useita laiminlyöntejä ikäihmisten hoidossa ja hoivan laadussa. Tuntuu

Vanhuspalvelulain muutoksen myötä ikäihmisten palveluntarve ja toimintakyky tulee arvioida RAI-arviointivälinettä käyttäen.

Valvo ja varmista osallisuus – mutta MITEN?

Aloittelemme ikääntyneiden palveluissa vuotta 2021 uuden lainsäädännön ja laatusuositusten kanssa. Niissä meitä johtajia opastetaan muun muassa ”hyödyntämään eri järjestelmien tuottamaa laatutietoa iäkkäiden henkilöiden palvelujen laadun