Koulutusten kuvaukset

GeroFuturen RAI-palvelupolku

GeroFuturen tarjoama RAI-palvelupolku on kolmiportainen koulutuskokonaisuus, joka sisältää seuraavat vaiheet:


1) RAI:n käyttöönotto

2) RAI:n käyttö ja tiedon hyödyntämisen asiakastasolla

3) RAI-tiedon hyödyntäminen yksikkö- ja organisaatiotason johtamisessa, toiminnan kehittämisessä ja laadun parantamisessa

Koulutuskokonaisuus koostuu neljästä eri koulutuksesta/valmennuksesta:

  • RAI-Käyttöönottovalmennus
  • RAI-arviointitiedon kerääminen ja arvioinnin toteuttaminen
  • RAI-tiedon tulkitseminen ja hyödyntäminen hoidon suunnittelussa
  • Tulosten arviointi ja RAI-tiedon hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa
Gerofuturen kaavio - Rai:n käyttöönotto vaiheet

Koulutuskokonaisuuden vaiheet sisältö

 

Vaihe 1 RAI:n käyttöönotto

 

RAI-järjestelmän onnistunut käyttöönotto edellyttää prosessimaista toimintatapaa ja RAI:n käyttöön liittyvien vaiheiden tunnistamista ja määrittelyä. Käyttöönottokoulutuksen (valmennus) tavoitteena on määritellä organisaation RAI-prosessit ja mahdollistaa RAI:n käytön aloittaminen organisaatiossa.

 

Vaiheeseen sisältyvä koulutus:

 

  1. RAI-Käyttöönottovalmennus

 

Koulutuksen jälkeen osallistujat ymmärtävät RAI-prosessin kokonaisuuden johtamisen ja käytön näkökulmasta ja osaavat laatia omaan organisaatioonsa RAI-käyttöönottosuunnitelman. Valmennuksen myötä organisaatiolla on valmiudet ottaa RAI käyttöön. Koulutus sisältää työkalun RAI-kokonaisprosessin eri vaiheiden tunnistamiseen sekä prosessin edellyttäminen toimien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Vaihe 2 RAI:n käyttö (RAI-tiedon hyödyntäminen asiakastasolla)

 

RAI:n onnistunut käyttö edellyttää käyttöönottovalmennusta sekä koulutusta vähintään: 1) RAI-arvioinnin tekemiseen, 2) RAI-tiedon tulkintaan ja hyödyntämiseen hoidon suunnittelussa. Vaiheen 2 koulutusten tavoitteena on aloittaa RAI:n käyttö organisaatiossa ja RAI-tiedon hyödyntäminen asiakkaan hoidonsuunnitteluprosessissa.

 

Vaiheeseen sisältyvät koulutukset:

 

  1. RAI-arviointitiedon kerääminen ja arvioinnin toteuttaminen

 

Koulutuksessa opitaan tekemään RAI-arviointi muistiinpanomerkintää ja intensiivijaksoa hyväksikäyttäen.

 

  1. RAI-tiedon tulkitseminen ja hyödyntäminen hoidon suunnittelussa

 

Koulutuksessa opitaan lukemaan ja tulkitsemaan RAI-mittareita, laatimaan hoito- ja palvelusuunnitelma RAI-arvioinnin pohjalta ja hyödyntämään RAI-tietoa hoidon suunnittelussa.

Vaihe 3 RAI osana laatutyötä (RAI-tiedon hyödyntäminen yksikkö- ja organisaatiotasolla)

 

Vaiheen 3 koulutusten tavoitteena on syventää RAI:n hyödyntämistä organisaatiossa ja kuntoutumista edistävän toiminnan johtamisessa sekä tuoda RAI osaksi organisaation laatutyötä ja omavalvontaa.

 

Vaiheeseen sisältyvä koulutus:

 

  1. Tulosten arviointi ja RAI-tiedon hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa

 

Koulutuksessa käydään läpi RAI-palauteraporttitietojen analysointi ja koostaminen. Analysoitujen RAI-mittaritietojen pohjalta organisaatiossa osataan laatia organisaatiotasoiset laatutavoitteet ja näiden määriteltyjen laatutavoitteiden saavuttamiseksi yksikkökohtaiset kehittämissuunnitelmat. Osallistujat saavat koulutuksen kautta käyttöönsä palauteraporttitietojen seurantaan työkalupohjan sekä valmiit, kattavat organisaatio- ja yksikkötason analyysiraportit.

 

 

RAI-koulutusten kuvaukset

RAI-Käyttöönottovalmennus

Koulutuksen jälkeen osallistujat ymmärtävät RAI-prosessin kokonaisuuden johtamisen ja käytön näkökulmasta ja osaavat laatia omaan organisaatioonsa RAI-käyttöönottosuunnitelman. Valmennuksen myötä organisaatiolla on valmiudet ottaa RAI käyttöön. Koulutus sisältää työkalun RAI-kokonaisprosessin eri vaiheiden tunnistamiseen sekä prosessin edellyttäminen toimien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Kohderyhmä: Johto ja esimiehet

Kesto: 3 tuntia

 

RAI-arviointitiedon kerääminen ja arvioinnin toteuttaminen

Sisältö: Koulutuksessa opitaan tekemään RAI-arviointi muistiinpanomerkintää ja intensiivijaksoa hyväksikäyttäen.

Kohderyhmä: Hoitajat ja lähiesimiehet

Kesto: 3 tuntia

 

RAI-tiedon tulkitseminen ja hyödyntäminen hoidon suunnittelussa

Sisältö: Koulutuksessa opitaan lukemaan ja tulkitsemaan RAI-mittareita, laatimaan hoito- ja palvelusuunnitelma RAI-arvioinnin pohjalta ja hyödyntämään RAI-tietoa hoidon suunnittelussa.

Kohderyhmä: Hoitajat ja lähiesimiehet

Kesto: 3 tuntia

Tulosten arviointi ja RAI-tiedon hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa

Sisältö: Koulutuksessa käydään läpi RAI-palauteraporttitietojen analysointi ja koostaminen. Analysoitujen RAI-mittaritietojen pohjalta organisaatiossa osataan laatia organisaatiotasoiset laatutavoitteet ja näiden määriteltyjen laatutavoitteiden saavuttamiseksi yksikkökohtaiset kehittämissuunnitelmat. Osallistujat saavat koulutuksen kautta käyttöönsä palauteraporttitietojen seurantaan työkalupohjan sekä valmiit, kattavat organisaatio- ja yksikkötason analyysiraportit.

Kohderyhmä: Johto ja esimiehet

Kesto: 3 tuntia

RAI-tiedon hyödyntäminen kuntoutumista edistävässä toiminnassa

 

Sisältö: Osallistujat oppivat tunnistamaan kuntoutumista edistävät RAI-mittarit ja ymmärtävät niiden sisällön sekä hyödyntämään RAI-kuntoluokitusta ja kuntoutumista edistävästä toiminnasta kertovia mittareita osana hoidon suunnittelua.

 

Kohderyhmä: Hoitajat ja lähiesimiehet

 

Kesto: 3 tuntia

RAI luotettavuus- ja osaamistason varmistaminen

RAI-järjestelmä tuottaa monipuolista tietoa asiakkaiden hoidon ja palvelun suunnittelun apuvälineeksi. Organisaatioiden strategisen suunnittelun ja johtamisen tueksi järjestelmä antaa monipuolisia tietoja asiakasrakenteesta, hoidon laadusta ja vaikuttavuudesta. Tämän vuoksi järjestelmää käyttävissä organisaatioissa arviointitietojen ajantasaisuus ja luotettavuus on tärkeä varmistaa. Kun RAI-järjestelmän tuottamia tietoja hyödynnetään monipuolisesti paitsi asiakkaan hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa myös palveluohjauksessa sekä johtamisen eri tasoilla tapahtuvassa toiminnan analysoinnissa ja kehittämisessä, on tärkeää pystyä luottamaan arvioinnin tuottamiin tietoihin sataprosenttisesti.

RAI-tiedon hyödyntäminen edellyttää osaamisen ja RAI-arviointitiedon luotettavuuden varmistamista. Varmistaminen voidaan tehdä GeroFuturen konsultoimana, tieteellisesti testatun työvälineen avulla.

RAI-tiedon hyödyntäminen omavalvonnassa

Sisältö: Koulutuksessa käydään läpi RAI:n hyödyntäminen omavalvonnassa sekä omavalvonnan merkitys laadunvarmistuksen työkaluna. Osallistujat saavat koulutuksen kautta käyttöönsä työkalupohjan omavalvontaan liittyvien prosessien ja dokumenttien hallintaan sekä tarkistuslistan laadukkaan omavalvonnan varmistamiseksi.

Kohderyhmä: Johto ja esimiehet

Kesto: 3 tuntia