Omavalvonta ja laatu

”Omavalvonta on välttämätöntä ja
ratkaisevaa palveluiden asianmukaisuudelle,
laadulle ja
turvallisuudelle”

Lainsäädäntö edellyttää, että ikäihmisten palveluiden on oltava laadukkaita ja turvattava hyvä hoito ja huolenpito. Lisäksi ollakseen laadukkaita, palveluiden on lain mukaan oltava asiakkaan tarpeisiin nähden riittäviä ja oikea-aikaisia. Ollakseen laadukas, palvelun on siis vastattava asiakkaan palvelutarpeeseen.

RAI on työkalu palvelutarpeen määrittämiseen ja omavalvonnan avulla valvotaan sitä, että annettu palvelu on laadukasta. Sosiaalihuoltoa sääntelevään lainsäädäntöön sisältyy vahva velvoite omavalvonnan toteuttamiseen.

Omavalvonta on kokonaisvaltainen tapa varmistaa annetun hoivan ja toiminnan laatua. Omavalvonnalla tarkoitetaan sosiaalihuollon toimintayksiköiden omatoimista laadun tarkkailua, riskienhallintaa ja asiakasturvallisuuden varmistamista.

Omavalvontasuunnitelma nivoo yhteen sosiaalihuollon palvelujen tuottamista koskevan sääntelyn. Omavalvontasuunnitelma ja sen toteuttamisen arviointi ovat osa toimintayksikössä toteutettavaa palvelujen laadun ja turvallisuuden systemaattista ohjausta ja toimintakulttuuria.

Laatu

Annetun hoivan ja huolenpidon hyvä laatu edellyttää organisaation koko toiminnalta hyvää laatua: jos toimintatavat ja prosessit on hukassa ”ylätasolla”, heikentää se myös annetun hoivan laatua. Näin ollen voidaan helposti todeta, että laatu on aina strateginen valinta ja se syntyy vastuullisuudesta. Hyvä hoivan laatu edellyttää aina myös toiminnan hyvää laatua.

Uskomme, että laadukas toiminta ja hoiva edellyttävät seuraavien laadunhallintaperiaatteiden noudattamista:

 

1.      Asiakaslähtöisyys ja kuntoutumista edistävä toiminta

2.      Johtajuus

3.      Ihmisten osallistuminen

4.      Toimivat prosessit

5.      Jatkuva parantaminen

6.      Tietoon pohjautuva päätöksenteko

7.      Kustannusvaikuttavuus

Laadun varmistaminen

Palveluiden laadun varmistaminen on osa tietojohtamista ja siihen liittyvän tietopohjan kehittämistä ja käyttöä. Laadun varmistaminen koostuu asiakkaiden palvelutarpeiden selvittämisestä monipuolisesti sekä palveluiden toteutuksesta hoitosuunnitelmien mukaisesti. Palveluiden laadun varmistaminen ja siihen liittyvä monipuolinen tieto auttaa seuraamaan ja johtamaan yksiköitä, palvelun tuottajia ja resurssien kohdentamista näyttöön perustuen ja hyödyntämään tietoa myös omavalvonnassa. Omavalvonnan ohella laatujärjestelmä (ISO 9001:2015) on hyvä keino varmistaa toiminnan hyvä laatutaso.

Tarjoamme monipuolista koulutusta ja konsultointia omavalvontaa koskevaan lainsäädäntöön ja käytännön toteutukseen liittyen. Laadunvarmistuksen osalta koulutamme ja konsultoimme mm. ISO 9001:2015 laatustandardin pohjalta.

RAI-järjestelmäkaaviot
Kuvassa 2 hoitajaa tarkistaa RAI-järjestelmän hyötyjä

GeroFuture kumppanina omavalvonnan kehittämisessä ja toteuttamisessa

GeroFuturen vahvuutena on sote-toimialaosaaminen sekä Lean- ja ISO 9001 osaaminen prosessien kehittämisessä. Lisäksi erityisosaamistamme on yhdistää RAI-tieto omavalvontaan ja RAI-tunnuslukujen (mittaritiedot ja laatuindikaattorit) hyödyntäminen omavalvonnassa.

Jotta omavalvonta toimii, on prosessien ja toimintatapojen/-ohjeiden oltava olemassa ja kunnossa, jalkautettu käytäntöön ja systemaattiseen seurantaan.

Järjestämme valmiita koulutuspaketteja, mutta räätälöimme myös koulutuksia organisaatioiden tarpeiden mukaan.

RAI

RAI ei ole vain työkalu asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointiin, vaan RAI:ta ja sen tuottamaa informaatiota voidaan hyödyntää monipuolisesti myös tietoon pohjautuvan johtamisen työvälineenä.

Omavalvonta

Omavalvonta on kokonaisvaltainen tapa varmistaa annetun hoivan ja toiminnan laatua. Omavalvonnalla tarkoitetaan sosiaalihuollon toimintayksiköiden omatoimista laadun tarkkailua, riskienhallintaa ja asiakasturvallisuuden varmistamista.

Johtaminen

RAI:ta ja siitä johdettua tietoa tietoa voidaan hyödyntää monin tavoin muutos- ja tietojohtamisessa. GeroFuture tarjoaa johdolle työkaluja mm. laatutavoitteiden asettamiseen, toiminnan tulosten arviontiin ja kehittämiseen sekä johtamiseen käytännössä.

Koulutukset

Toimimme kumppanina tulevaisuuden sote-ratkaisuissa niin SOTE-palveluntuottajille kuin SOTE-palveluiden järjestäjillekin. Järjestämme valmiita koulutuspaketteja, mutta räätälöimme koulutuksia myös organisaatioiden tarpeiden mukaan.

Ajankohtaista

Omavalvonta ja sen toteuttaminen

Yksityisen sosiaalihuollon palveluiden tuottajia on jo kymmenen vuotta koskenut laintasoinen vaade toteuttaa toiminnassaan suunnitelmallista omavalvontaa. Mitä tämä oikeastaan tarkoittaa? Mitä sosiaalihuollon omavalvonnalla tarkoitetaan? Miksi sitä

Missä äiti saa hyvää hoitoa?

Sydäntä kylmää lukea ja seurata uutisointia ikäihmisten hoivan laadusta. Mediassa on viimeisten parin vuoden aikana nostettu esiin useita laiminlyöntejä ikäihmisten hoidossa ja hoivan laadussa. Tuntuu

Vanhuspalvelulain muutoksen myötä ikäihmisten palveluntarve ja toimintakyky tulee arvioida RAI-arviointivälinettä käyttäen.

Valvo ja varmista osallisuus – mutta MITEN?

Aloittelemme ikääntyneiden palveluissa vuotta 2021 uuden lainsäädännön ja laatusuositusten kanssa. Niissä meitä johtajia opastetaan muun muassa ”hyödyntämään eri järjestelmien tuottamaa laatutietoa iäkkäiden henkilöiden palvelujen laadun