RAI-järjestelmä

Vanhuspalvelulain muutoksen myötä ikäihmisten palveluntarve ja toimintakyky tulee arvioida RAI-arviointivälinettä käyttäen.

Mikä on RAI-järjestelmä?

Kirjainlyhenne RAI tulee sanoista Resident Assessment Instrument.

RAI-järjestelmä on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö.

Se on tarkoitettu vanhus- tai vammaispalvelun asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointiin sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen.

RAI-järjestelmä koostuu useista eri käyttötarkoituksiin ja eri kohderyhmille suunnitelluista asiakkaan arviointivälineistä.

Vanhuspalvelulain muutoksen myötä ikäihmisten palveluntarve ja toimintakyky tulee lain mukaan arvioida jatkossa juuri RAI-arviointivälinettä käyttäen.

Vanhuspalveluiden ohella RAI on erinomainen toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointiväline myös esimerkiksi vammaispalveluissa ja kotihoidossa.

Mitä hyötyä
RAI-järjestelmästä on?

RAI on työväline, jonka avulla on mahdollista kehittää asiakkaan tarpeisiin perustuvaa palveluasumista ja kotihoitoa asiakaslähtöiseksi, kustannusvaikuttavaksi ja laadukkaaksi.

Palveluasumisen ja kotihoidon ohella, RAI-tieto on hyödynnettävissä myös palveluohjauksen asiakassegmentoinnissa ja palveluihin ohjautumisen seurannassa ja arvioinnissa.

Tietojohtamisen RAI-tunnusluvut ovat sovellettavissa strategiseen, taktiseen ja operatiiviseen johtamiseen.

Meille RAI ei ole vain työkalu asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointiin, vaan RAI:ta ja sen tuottamaa informaatiota voidaan hyödyntää monipuolisesti myös tietoon pohjautuvan johtamisen työvälineenä. RAI-tietoa voidaan hyödyntää monin tavoin esimerkiksi yksiköiden omavalvonnassa ja organisaatioiden laatujärjestelmissä.

Meille RAI on työväline, joka mahdollistaa palvelukokonaisuuksien kehittämisen ja niiden toteutumisen seurannan. Lisäksi se mahdollistaa laadun ja tuloksellisuuden seurannan ja arvioinnin sekä tuo laadun numeerisesti mitattavaan muotoon.

Hoitaja katsoo Tabletilta potilastietoja ja ottaa RAI-käyttöönottovalmennuksen ohjeet käyttöön
Kuvassa hoitaja kuntouttaa ikäihmistä, joka istuu pyörätuolissa

Gerofuture on RAI-asiantuntija

Olemme asiantuntija RAI-arviointivälineen käytössä ja RAI-tiedon hyödyntämisessä osana sosiaali- ja terveysalan johtamista ja laatutyötä.

RAI:n käyttö edellyttää koulutusta ja meillä on pitkä kokemus RAI-kouluttajana toimimisesta. Olemme pitäneet satoja RAI-koulutuksia ja kouluttaneet tuhansia sote-alan ammattilaisia.

GeroFuture tuottaa sosiaali- ja terveysalalle RAI-koulutusta ja -konsultointipalveluita. RAI-koulutustemme tarkoituksena on edistää organisaatioiden RAI-osaamista sekä RAI-tiedon hyödyntämistä ja soveltamista. RAI-konsultointipalveluiden tarkoituksena on tukea organisaation omaa kehittämistoimintaa RAI-tietoa hyödyntäen organisaation oman tarpeen mukaisesti.

Koulutuksemme kattavat kaikki Suomessa käytettävät RAI-järjestelmät, esimerkiksi kotihoidon (RAI HC), laitoshoidon (RAI LTC), mielenterveys- ja päihdetyön (RAI MH/CMH) ja vammaispalvelun (RAI ID) työvälineistä palveluohjauksen työvälineisiin (RAI CA, CHA ja Oulu Screener).

GeroFuture Oy on kumppanisi tulevaisuuden sote-ratkaisuissa tuoden tietoa ja asiantuntijuutta palvelu- ja hoitokokonaisuuksien kehittämistyöhön.

GeroFuturen RAI-palvelupolku

GeroFuturen tarjoama RAI-palvelupolku on kolmiportainen koulutuskokonaisuus, joka sisältää seuraavat vaiheet:

Vaihe 1

RAI:n käyttöönotto

Vaihe 2

RAI:n käyttö ja tiedon hyödyntäminen asiakastasolla

Vaihe 3

RAI-tiedon hyödyntäminen yksikkö- ja organisaatiotason johtamisessa, toiminnan kehittämisessä ja laadun parantamisessa. Koulutuskokonaisuus koostuu neljästä eri koulutuksesta/valmennuksesta:

  1. RAI-Käyttöönottovalmennus

  2. RAI-arviointitiedon kerääminen ja arvioinnin toteuttaminen

  3. RAI-tiedon tulkitseminen ja hyödyntäminen hoidon suunnittelussa

  4. Tulosten arviointi ja RAI-tiedon hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa

Vaihe 3

RAI-tiedon hyödyntäminen yksikkö- ja organisaatiotason johtamisessa, toiminnan kehittämisessä ja laadun parantamisessa.

Koulutuskokonaisuus koostuu neljästä eri koulutuksesta/valmennuksesta:

  1. RAI-Käyttöönottovalmennus

  2. RAI-arviointitiedon kerääminen ja arvioinnin toteuttaminen

  3. RAI-tiedon tulkitseminen ja hyödyntäminen hoidon suunnittelussa

  4. Tulosten arviointi ja RAI-tiedon hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa

RAI

RAI ei ole vain työkalu asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointiin, vaan RAI:ta ja sen tuottamaa informaatiota voidaan hyödyntää monipuolisesti myös tietoon pohjautuvan johtamisen työvälineenä.

Omavalvonta

Omavalvonta on kokonaisvaltainen tapa varmistaa annetun hoivan ja toiminnan laatua. Omavalvonnalla tarkoitetaan sosiaalihuollon toimintayksiköiden omatoimista laadun tarkkailua, riskienhallintaa ja asiakasturvallisuuden varmistamista.

Johtaminen

RAI:ta ja siitä johdettua tietoa tietoa voidaan hyödyntää monin tavoin muutos- ja tietojohtamisessa. GeroFuture tarjoaa johdolle työkaluja mm. laatutavoitteiden asettamiseen, toiminnan tulosten arviontiin ja kehittämiseen sekä johtamiseen käytännössä.

Koulutukset

Toimimme kumppanina tulevaisuuden sote-ratkaisuissa niin SOTE-palveluntuottajille kuin SOTE-palveluiden järjestäjillekin. Järjestämme valmiita koulutuspaketteja, mutta räätälöimme koulutuksia myös organisaatioiden tarpeiden mukaan.

Ajankohtaista

Omavalvonta ja sen toteuttaminen

Yksityisen sosiaalihuollon palveluiden tuottajia on jo kymmenen vuotta koskenut laintasoinen vaade toteuttaa toiminnassaan suunnitelmallista omavalvontaa. Mitä tämä oikeastaan tarkoittaa? Mitä sosiaalihuollon omavalvonnalla tarkoitetaan? Miksi sitä

Missä äiti saa hyvää hoitoa?

Sydäntä kylmää lukea ja seurata uutisointia ikäihmisten hoivan laadusta. Mediassa on viimeisten parin vuoden aikana nostettu esiin useita laiminlyöntejä ikäihmisten hoidossa ja hoivan laadussa. Tuntuu

Vanhuspalvelulain muutoksen myötä ikäihmisten palveluntarve ja toimintakyky tulee arvioida RAI-arviointivälinettä käyttäen.

Valvo ja varmista osallisuus – mutta MITEN?

Aloittelemme ikääntyneiden palveluissa vuotta 2021 uuden lainsäädännön ja laatusuositusten kanssa. Niissä meitä johtajia opastetaan muun muassa ”hyödyntämään eri järjestelmien tuottamaa laatutietoa iäkkäiden henkilöiden palvelujen laadun