Referenssit ja yhteistyökumppanimme

Referenssit ja yhteistyökumppanimme

Savonia Ammattikorkeakoulu

Savonia-AMK – etusivu

GeroFuture toteutti vuonna 2022 Savonia Ammattikorkeakoulun HySoTe-yrittäjäksi-hankkeelle omavalvonnan verkkokoulutuksen. Videotallenteina toteutettu koulutuskokonaisuus sisälsi tilaajan toiveen mukaisesti kolme erillistä luentoa, jotka käsittelivät Omavalvonnan perusteita, Omavalvontaa riskienhallinnan ja laadun parantamisen keinona sekä Omavalvonnan yhteyttä liiketoimintaan.

Verkkokoulutuksen tilaajalta saatua palautetta:

”Yhteistyö oli helppoa, sisältö oli sitä mitä toivottiin ja tilattiin ja toitte myös asiantuntemuksenne myötä lisääkin sisältöön”.

”Toimitus oli ajallaan ja työ laadukasta”.

”Alan asiantuntijoiden kanssa on helppo ja nopea työskennellä”.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, Siun Sote

Etusivu – siunsote.fi

GeroFuturen ja Siun Soten vammaispalvelujen yhteinen RAI-taival jatkuu edelleen. Vuoden 2022 aikana Siun Sote on GeroFuturen sparraamana ja ohjaamana määritellyt RAI vertailutietoa hyödyntäen organisaatiolleen hyvinvointialueen strategian huomioivat, numeraalisesti mitattavat laatutavoitteet. Lisäksi samassa yhteydessä määriteltiin RAI-laatuindikaattoriperusteiset seurantamittarit ja prosessi laadun mittaamiseksi. RAI vertailutieto integroitiin tukemaan Siun Soten vammaispalveluiden omavalvonnan sisältöjä. Siun Soten vammaispalvelut on lähtenyt ensimmäisenä hyvinvointialueena myös pilotoimaan GeroFuturen kehittämää RAI-ohjaamo-raportointipalvelua. RAI-ohjaamon avulla THL:n tuottama vertailutieto tuodaan käyttäjälle selkeään ja visuaaliseen muotoon ja sen avulla mahdollistetaan myös asetettujen laatutavoitteiden toteutumisen seuranta helposti ja käytännönläheisesti.

Siun Sotelta saatua palautetta:

”Omavalvonnan sparraukset ovat selkeyttäneet paljon omavalvonnan periaatteita ja siten helpottaneet omavalvontasuunnitelman laatimista.”

”Yhteistyö on ollut sujuvaa, kiitos siitä!”

Lapin hyvinvointialue

Lapha.fi

GeroFuture toteutti vuonna 2022–2023 Lapin hyvinvointialueelle osana Tulevaisuuden Sote-keskushanketta laajan, kolmivaiheisen, käytännönläheisen koulutuskokonaisuuden, jonka tavoitteena oli lisätä henkilöstön RAI-osaamista, varmistaa RAI-tiedon hyödyntäminen asiakastason hoidon suunnittelussa sekä antaa vinkkejä ja esimerkkejä moniammatillisen tiimityön tekemiseen. Hyvää palautetta saaneen koulutuskokonaisuuden kaikissa vaiheissa asioita käsiteltiin konkreettisten käytännön esimerkkien kautta, mikä helpotti oppimista ja asian omaksumista.

Koulutuksesta saatua palautetta:

Koulutus oli erittäin käytännönläheinen ja asioita käytiin läpi mm. käytännön esimerkkien kautta, jotka olivat hyvin samaistuttavia sekä suoraan käytännöstä otettuja”.

”Myös arvioinnin läpikäyminen harjoitustöiden kautta oli erittäin hyödyllistä. Esimerkit olivat opetusta täydentäviä ja selventäviä. Annetut esimerkkivastaukset auttoivat hahmottamaan, miten hoidon suunnittelua olisi hyvä tehdä. Päällimmäisenä mieleen jäi koulutusten jälkeen se, miten on hyvä tehdä, eikä se, miten ei pidä tehdä.”

”Osallistujien erilaiset taustat ja myös moniammatillisuus otettiin hyvin huomioon”.

”Koulutus oli erittäin asiantuntevaa ja osallistujien kysymyksiin kouluttajat osasivat vastata asiantuntevasti”.

”Koulutusmateriaali oli erittäin laaja ja kattava”.

Hoitokoti Päiväkumpu Oy

Päiväkumpu – Siellä asuu elämänilo (paivakumpuhoiva.fi)

Hoitokoti Päiväkumpu kulki vuonna 2022 yhteistä matkaa GeroFuturen kanssa tavoitteenaan saada RAI- tieto monipuolisesti hyötykäyttöön omavalvonnassa ja laadun parantamisessa. Kehittämishankkeen tarkoituksena oli varmistaa RAI-osaaminen ja RAI- tiedon luotettavuus sekä RAI- tiedon monipuolinen hyödyntäminen Päiväkummussa. Hankkeessa pureuduttiin sekä RAI- tiedon tulkitsemiseen ja hyödyntämiseen asiakastasolla hoidon suunnittelussa että yksikkö- ja organisaatiotasoilla laadun varmistuksessa, johtamisessa ja kehittämisessä. Samalla integroitiin RAI- tieto Päiväkummun käyttöön siten, että se tukee myös sosiaalihuollon omavalvonnan sisältöjä. Myös omavalvontasuunnitelmat päivitettiin hankkeen aikana GeroFuturen sparratessa päivittämistyötä. Lopputuloksena yksiköille rakentuivat omavalvontaan integroidut kehittämistarpeet ja -toimenpiteet laadun parantamiseksi. Hankekokonaisuus toteutettiin koulutuksina ja työpajoina sekä hoitajille että lähiesihenkilöille ja johdolle.

Päiväkummulta saatua palautetta:

”Lämmin kiitos Päiväkummun puolesta yhteisestä matkasta RAI-tiedon hyödyntämiseen, suosittelemme yhteistyötä muillekin palveluntuottajille.”

” Olemme olleet tyytyväisiä yhteistyöhön ja saimme hyviä eväitä jatkaa RAI-tiedon laaja-alaista hyödyntämistä.”

”Yhteistyön aikana kehitimme asukkaiden RAI-arviointien tekemistä ja yhteyttä hoitosuunnitelmiin. Tiedolla johtaminen sai uusia ulottuvuuksia”.

”Omavalvontaan integroitujen RAI-laatuindikaattorien avulla jatkamme palveluiden laadun kehittämistä yksiköiden asiakasrakenteet huomioiden.”

Etelä-Savon hyvinvointialue, Eloisa (ent. Essote)

Eloisa – Etelä-Savon hyvinvointialue (etelasavonha.fi)

GeroFuture suunnitteli yhteistyössä tilaajan kanssa Essotelle kotihoitoon suunnatun laajan koulutuskokonaisuuden, joka käsitteli RAI HC-tiedon hyödyntämistä omavalvonnassa ja lähijohtamisessa. Koulutuskokonaisuus toteutettiin kolmivaiheisena osana Tulevaisuus kotona-hanketta. Ensimmäisessä vaiheessa kerrattiin ja opeteltiin RAI HC- arvioinnista saatavien mittaritietojen tulkintaa. Toisessa vaiheessa käsiteltiin RAI HC-arvioinnin tuottaman tiedon hyödyntämistä omavalvonnassa ja laadun varmistuksessa ja kolmannessa vaiheessa pureuduttiin RAI HC-arvioinneista saatavan tiedon hyödyntämiseen lähijohtamisessa. GeroFuture koosti koulutuksia varten organisaation omista vertailutiedoista sekä asiakasrakennetta että laatuindikaattoreita käsittelevät materiaalit, joiden kautta koulutus toteutettiin.  

Osallistujilta saatua palautetta:

” Kouluttajien roolitus oli oikein selkeä ja heidän osaamisensa täydensi toisiaan”.

” Asiat esitettiin selkeästi ja esimerkein, hyvät grafiikat.”

”Koin koulutuksen oikein hyödyllisenä ja tarpeellisena jatkon kannalta.”

” Innostava, selkeä, hyvin analysoidut kehittämistavoitteet.”

Eino Raunion säätiö sr, Pipolakoti

Eino Raunion säätiö (pipola.fi)

GeroFuture on toiminut Pipolakodin kumppanina ja kouluttajana RAI ID:n käyttöönotossa sekä RAI- tiedon monipuolisessa hyödyntämisessä. Yhteistyö on jatkunut jo parin vuoden ajan ja Pipolakoti hyödyntää tänä päivänä GeroFuturen asiantuntijapalvelua myös THL:n tuottaman vertailutiedon koostamisessa ja analysoinnissa. 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, Pohde

Etusivu – Pohde

Ikä on POP-hanke/Kotona asumista tukevien palvelujen kehittäminen iäkkäille, Tulkoti-hanke tilasi GeroFuturelta asiantuntijapalvelua liittyen RAI- pohjaisten palveluohjauskriteerien laatimiseen. GeroFuturen asiantuntijat ohjasivat ja sparrasivat viranhaltijoita kriteerityössä, joka toteutettiin työpajatyöskentelynä pääosin Teams-kokouksia hyödyntäen. Kriteerityössä käytiin läpi keskeisten InterRAI HC-arviointivälineen mukaisten mittareiden sisällöt ja määriteltiin ne InterRAI HC-arvioinnin myötä syntyvät RAI-mittarit ja erilaiset asiakassegmentit, jotka vastasivat tilaajan kotihoidon ja etäkotihoidon myöntämisen sanallisia kuvauksia. Lisäksi määriteltiin ne InterRAI HC-arvioinnin myötä syntyvät RAI-mittarit, jotka vastasivat tilaajan ympärivuorokautisen palveluasumisen ja yhteisöllisen asumisen myöntämisen sanallisia kuvauksia. Asiantuntijapalvelun lopputuloksena Pohde sai PowerPoint-muotoon laaditut dokumentit palveluohjauskriteereistä, joita se voi hyödyntää poliittisessa päätöksenteossa ja arjen palveluohjaustyössä. Laaditut palveluiden myöntämisperusteet ja RAI-mittari arvot tukevat ja auttavat henkilöstöä palveluiden myöntämiseen liittyvässä päätöksenteossa.

Asiantuntijapalvelusta saatu palaute:

”Yhteistyö GeroFuturen kanssa onnistui todella hyvin ja työpajatyöskentelyt olivat hyvin keskustelevia ja vuorovaikutteisia. GeroFuturen asiantuntijat osasivat hyvin tukea ja lukea meidän sanoittamaamme tekstiä RAI-mittareiden kielelle. Olemme hyvin tyytyväisiä, että lähdimme tekemään palveluiden myöntämismäärittelyn GeroFuturen kanssa.”

GeroFuturen ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteistyö on parin viime vuoden aikana ollut monipuolista ja antoisaa. Gerofuture on toteuttanut Pohteen alueella sekä Kallion kuntayhtymässä että Oulun kaupungissa erisisältöisiä RAI-koulutuksia RAI-avainosaajille, esihenkilöille ja terapeuteille. Valtaosa koulutuksista on toteutunut osana Ikä on POP-hanketta.

Esimerkki Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa toteutetusta koulutuskokonaisuudesta

Kallion kuntayhtymässä toteutettiin loka-joulukuussa 2022 GeroFuturen vetämä koulutuskokonaisuus RAI-tiedon hyödyntäminen kuntoutumista edistävässä hoidossa ikäihmisten ympärivuorokautisessa asumispalvelussa. Koulutuskokonaisuus muodostui kolmesta koulutuksesta, kahdesta harjoitustyöstä sekä RAI-tiedon hyödyntämiseen hoito- ja palvelusuunnitelmissa liittyvästä asiantuntijapalvelusta (aloitus- ja päätöskokoukset). Koulutuskokonaisuuden tavoitteena oli opastaa osallistujia laatimaan asiakkaiden kuntoutumista ja osallistumista edistäviä, tavoitteellisia hoito- ja palvelusuunnitelmia, joissa korostuvat kuntoutumista edistävät toimintamallit ja painottuvat ennaltaehkäisevän hoidon käytänteet. Koulutuskokonaisuus toteutettiin konkretiaan perustuvia esimerkkitapauksia hyödyntäen sekä kuntoutumista ja osallistumista edistäviä näkökulmia korostaen. Osallistujille esitettiin kolmannen koulutuskerran yhteydessä valmis moniammatillisen tiimin toimintamalli, joka jatkossa oli heillä vapaasti hyödynnettävissä.

Hoivatie Oy

Hoivatie

GeroFuture on tuottanut Hoivatielle erisisältöisiä RAI-koulutuksia sekä vammaispalveluissa käytettävään InterRAI ID-arviointivälineeseen, että ikäihmisten ympärivuorokautisessa hoivassa käytettävään InterRAI LTCF-arviointivälineeseen liittyen. GeroFuture on ollut Hoivatien RAI-kumppani RAI-käyttöönotosta alkaen, aina vertailutiedon hyödyntämiseen saakka.

Coronaria Terveys Oy

Coronaria

GeroFuture tuotti asiantuntija- ja konsultointipalveluna vuonna 2022 Posion terveyskeskuksen vuodeosaston toimintaan liittyvän kehittämisprojektin, jonka tavoitteena oli kehittää, sujuvoittaa ja tehostaa Posion terveyskeskuksen vuodeosaston toimintaa. Palvelu tuotettiin yhteistyössä AikaPlussan kanssa, koska kokonaisuuteen liittyi myös työaikamittaus ja sen tulosten hyödyntäminen. Työn lopputuloksena syntyi kehittämistoimenpidesuunnitelma yksityiskohtaisine toimenpide-ehdotuksineen. Tilaajan kanssa käydyn yhteisen katselmoinnin jälkeen suunniteltujen kehittämistoimenpiteiden implementointi käytäntöön jäi henkilöstön vastuulle.

Kainuun hyvinvointialue

Kainuun hyvinvointialue – terveyttä ja turvaa kaikille kainuulaisille! | Kainuun hyvinvointialue

GeroFuture toteutti alkukesästä 2023 Kainuun hyvinvointialueelle osana Palvelut tukenasi- hanketta InterRAI HC työvälineen käyttöön liittyvän, lähiesihenkilöille ja johdolle suunnatun koulutuksen InterRAI HC- tiedon hyödyntäminen lähijohtamisessa ja toiminnan kehittämisessä. Koulutus toteutettiin monimuotokoulutuksena sisältäen teoriaosuuden ja työpajatyöskentelyä. Siinä käytiin läpi THL:n palauteraporteista koottuja asiakasrakennetta kuvaavia vertalutietoja sekä laatuindikaattoreita, joiden hyödyntämistä toiminnan kehittämisessä, laadun parantamisessa ja johtamisessa harjoiteltiin konkreettisesti työpajoissa työskennellen. Koulutusmateriaali työstettiin organisaation omista RAI- palauteraporttitiedoista visuaaliseen, helposti luettavaan ja analysoitavaan muotoon.

Koulutuspalautetta Kainuusta:

”Todella konkreettinen ja hienosti ohjeistettu/suunniteltu alustus sekä tehtävänanto ns. maalaisjärjellä”.

” Alustus oli hyvin rakennettu ja maanläheinen/asiakaslähtöinen lähestymistapa toi konkretiaa jokseenkin vaikealle aiheelle”.

”Koulutus oli vuorovaikutteinen ja osallistujia hyvin osallistava. Materiaalit olivat selkeitä ja helppokäyttöisiä”.

” Kouluttajilla selvä työnjako ja molemmat osasivat hyvin asiansa”.

” Oman organisaation esimerkkiyksikkö oli hyvä tapa käydä asiaa läpi. Koulutus oli helposti ymmärrettävä sekä arkeen vietävissä oleva.”

” Esihenkilöille tarpeellinen ja hyvä koulutus.”

Kuurojen Palvelusäätiö sr

Etusivu – Kuurojen Palvelusäätiö sr (kpsaatio.fi)

GeroFuture toteutti yhteistyössä AikaPlussan kanssa Kuurojen Palvelusäätiölle asiantuntijapalveluna selvitystyön, joka sisälsi asiakkaiden vuorovaikutukseen, ohjaukseen ja avustamiseen kuluvan ohjaajan ajankäytön selvittämisen (työn mitoittaminen) ja käytetyn ajan yhdistämisen ko. asiakkaiden RAI-arvioinnista saatavaan tietoon. Tavoitteena oli selvittää kuurojen asiakkaiden hoidon vaativuutta ja osoittaa tämän asiakasryhmän suurempi hoitoisuus kuuleviin asiakkaisiin verrattuna. Selvitys tehtiin kotihoidon, tuetun asumisen, palveluasumisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaille.  Lisäksi selvitystyö sisälsi resurssoinnin näkökulmasta strategisessa suunnittelussa hyödynnettävää, tärkeää tietoa tuotetun palvelun todellisesta hinnasta.

Selvitystyöstä saatu palaute:

”Kuurojen Palvelusäätiö tilasi GeroFuturelta viittomakielisten palveluasumisen asiakkaiden toimintakykyyn ja palvelutoiminnan kustannuksiin liittyvän selvityksen. Saimme toimintamme kannalta erittäin tärkeää tietoa viittomakielisen palvelun kustannuksista verrattuna puhutulla kielellä annetun palvelun kustannuksiin. Projekti eteni suunnitelmien mukaisesti ja yhteistyö selvityksen tekijöiden kanssa oli erityisen sujuvaa.”