SOTE-palveluiden järjestäjät

GeroFuture hankintatoimen kumppanina

Iso osa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Ostettavien palveluiden hankintakriteerinä on tarkoituksenmukaista käyttää myös laatua, hinnan ohella. RAI-tietoa voidaan käyttää monipuolisesti hankittavien palveluiden laatukriteerien määrittämisessä ja ostopalveluiden laadun turvaamisessa.

RAI-vertailutietojen käyttö osana toiminnan kehittämistä ja johtamista mahdollistaa SOTE-palveluiden järjestäjille ja SOTE-palveluntuottajille mahdollisuuden peilata oman yksikkönsä ja organisaationsa toimintaa suhteessa muihin. Valtakunnalliset RAI-vertailutiedot tarjoavat loistavan välineen kuntien hankintatoimelle avuksi kilpailutukseen ja laatutasojen määrittämiseen.

Sote -palvelujen ostajat

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) velvoittaa kuntia käyttämään iäkkään henkilön palvelutarpeiden ja toimintakyvyn arvioinnissa RAI-arviointivälineistöä.

RAI -kirjainlyhenne tulee englannin kielen sanoista Resident Assessment Instrument.

Kaikista Suomessa toimivista palveluyksiköistä asiakkaan arvioinnista syntyvät tiedot toimitetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) puolivuosittain. THL koostaa näistä koko maan kattavista tiedoista (big data) keskiarvoja ja vertailutietoja, jotka kertovat organisaation toiminnasta ja asiakasrakenteesta.

Palveluntuottaja- ja järjestäjäorganisaatiot voivat tarkastella omien yksiköidensä tietoja ja niiden kehitystä puoli vuosittain. Yksiköiden tietoja voi myös verrata toisiin organisaatioihin ja valtakunnallisiin vertailutietoihin. Valtakunnalliset vertailutiedot yksikkötasolla tarjoaa loistavan välineen kuntien hankintatoimelle avuksi kilpailutukseen ja esimerkiksi hinta-laatusuhteen arvioimiseen

GeroFuture on palveluohjauksen asiantuntija

RAI-tietoa voidaan hyödyntää asiakasrakennetarkastelussa sekä palveluketjujen ja -kokonaisuuksien kehittämisessä. Palveluohjauksen vaikuttavuus lähtee liikkeelle asiakassegmentoinnista ja RAI:ta voidaan hyödyntää monipuolisesti segmentoinnissa sekä palveluketjujen ja -kokonaisuuksien seurannassa. RAI-tiedon käyttö palveluohjauksessa mahdollistaa asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun ja pääsyn palveluiden piiriin. Palveluohjauskriteerit voidaan laatia RAI-tietoa hyödyntäen.

GeroFuture on RAI-asiantuntija. Me voimme auttaa esimerkiksi:

Järjestämme valmiita koulutuspaketteja, mutta räätälöimme myös koulutuksia organisaatioiden tarpeiden mukaan.

Hankintatoimen RAI-koulutus

RAI:n hyödyntäminen:

Sote-uudistus ja palveluohjaus

RAI:n hyödyntäminen:

RAI

RAI ei ole vain työkalu asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointiin, vaan RAI:ta ja sen tuottamaa informaatiota voidaan hyödyntää monipuolisesti myös tietoon pohjautuvan johtamisen työvälineenä.

Omavalvonta

Omavalvonta on kokonaisvaltainen tapa varmistaa annetun hoivan ja toiminnan laatua. Omavalvonnalla tarkoitetaan sosiaalihuollon toimintayksiköiden omatoimista laadun tarkkailua, riskienhallintaa ja asiakasturvallisuuden varmistamista.

Johtaminen

RAI:ta ja siitä johdettua tietoa tietoa voidaan hyödyntää monin tavoin muutos- ja tietojohtamisessa. GeroFuture tarjoaa johdolle työkaluja mm. laatutavoitteiden asettamiseen, toiminnan tulosten arviontiin ja kehittämiseen sekä johtamiseen käytännössä.

Koulutukset

Toimimme kumppanina tulevaisuuden sote-ratkaisuissa niin SOTE-palveluntuottajille kuin SOTE-palveluiden järjestäjillekin. Järjestämme valmiita koulutuspaketteja, mutta räätälöimme koulutuksia myös organisaatioiden tarpeiden mukaan.

Ajankohtaista

Omavalvonta ja sen toteuttaminen

Yksityisen sosiaalihuollon palveluiden tuottajia on jo kymmenen vuotta koskenut laintasoinen vaade toteuttaa toiminnassaan suunnitelmallista omavalvontaa. Mitä tämä oikeastaan tarkoittaa? Mitä sosiaalihuollon omavalvonnalla tarkoitetaan? Miksi sitä

Missä äiti saa hyvää hoitoa?

Sydäntä kylmää lukea ja seurata uutisointia ikäihmisten hoivan laadusta. Mediassa on viimeisten parin vuoden aikana nostettu esiin useita laiminlyöntejä ikäihmisten hoidossa ja hoivan laadussa. Tuntuu

Vanhuspalvelulain muutoksen myötä ikäihmisten palveluntarve ja toimintakyky tulee arvioida RAI-arviointivälinettä käyttäen.

Valvo ja varmista osallisuus – mutta MITEN?

Aloittelemme ikääntyneiden palveluissa vuotta 2021 uuden lainsäädännön ja laatusuositusten kanssa. Niissä meitä johtajia opastetaan muun muassa ”hyödyntämään eri järjestelmien tuottamaa laatutietoa iäkkäiden henkilöiden palvelujen laadun