SOTE-palveluntuottajat

GeroFuture on sote-alan asiantuntija

Meitä GeroFuturella kiinnostavat hoivan laadun ja kustannusvaikuttavuuden parantaminen mm. RAI-tietoa, omavalvontaa ja kuntoutumista edistäviä toimintamalleja hyödyntämällä sekä tieto- ja muutosjohtamisen taitoja kehittämällä.

GeroFuturen vahvuutena on sote-toimialaosaaminen sekä Lean- ja ISO 9001 osaaminen prosessien kehittämisessä.

Olemme kiinnostuneita parantamaan hoivan laatua, kustannusvaikuttavuutta ja muutosjohtamisen taitoja ja järjestämme koulutuksia sekä tarjoamme konsultaatiota.

GeroFuture SOTE-palveluntuottajan kumppanina

Lokakuussa 2020 voimaan tulleen vanhuspalvelulain muutoksen myötä, asiakkaan palvelutarve on jatkossa selvitettävä ja arvioitava RAI-arviointivälineellä. Palveluntuottajien on käytettävä RAI-arviointivälineistöä iäkkään henkilön toimintakyvyn arvioinnissa, jos iäkäs henkilö tarvitsee säännöllisesti annettavia sosiaalipalveluja.

Lakimuutoksen myötä RAI-arviointitiedosta syntyy valtava tietovaranto, jota palveluntuottajat voivat hyödyntää yksiköidensä ja organisaatioidensa toiminnan ja laadun kehittämisessä. Kertyvä, valtakunnallinen tietovaranto mahdollistaa oman toiminnan vertaamisen muihin organisaatioihin ja valtakunnallisiin vertailuarvoihin. RAI-arviointien tiedoista saadaan monipuolista näyttöä mm. organisaatioiden toiminnasta ja asiakasrakenteista.

GeroFuture Oy on sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus- ja konsultointiorganisaatio. Olemme RAI-asiantuntijoita ja järjestämme koulutusta ja tarjoamme konsultaatiota.

Me voimme auttaa esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • RAI-koulutukset
  • Henkilöstömitoitus- ja kannattavuusanalyysit
  • Välittömän ja välillisen hoitotyön mitoittaminen
  • Markkina- ja verokkianalyysit
  • Omavalvontaan liittyvät koulutukset ja konsultointi
  • Sosiaalialan lainsäädännölliset kysymykset
  • Taloudellinen mallintaminen


Järjestämme valmiita koulutuspaketteja, mutta räätälöimme myös koulutuksia organisaatioiden tarpeiden mukaan.

GeroFuture on
sote-alan asiantuntija

Meitä GeroFuturella kiinnostavat hoivan laadun ja kustannusvaikuttavuuden parantaminen mm. RAI-tietoa, omavalvontaa ja kuntoutumista edistäviä toimintamalleja hyödyntämällä sekä tieto- ja muutosjohtamisen taitoja kehittämällä.

GeroFuturen vahvuutena on sote-toimialaosaaminen sekä Lean- ja ISO 9001 osaaminen prosessien kehittämisessä.

Olemme kiinnostuneita parantamaan hoivan laatua, kustannusvaikuttavuutta ja muutosjohtamisen taitoja ja järjestämme koulutuksia sekä tarjoamme konsultaatiota.

Kaikista Suomessa toimivista palveluyksiköistä asiakkaan arvioinnista syntyvät RAI-tiedot toimitetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) puolivuosittain. THL koostaa näistä koko maan kattavista tiedoista (big data) keskiarvoja ja vertailutietoja, jotka kertovat organisaation toiminnasta ja asiakasrakenteesta.

Palveluntuottaja- ja järjestäjäorganisaatiot voivat tarkastella omien yksiköidensä tietoja ja niiden kehitystä puoli vuosittain. Yksiköiden tietoja voi myös verrata toisiin organisaatioihin ja valtakunnallisiin vertailutietoihin.

RAI

RAI ei ole vain työkalu asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointiin, vaan RAI:ta ja sen tuottamaa informaatiota voidaan hyödyntää monipuolisesti myös tietoon pohjautuvan johtamisen työvälineenä.

Omavalvonta

Omavalvonta on kokonaisvaltainen tapa varmistaa annetun hoivan ja toiminnan laatua. Omavalvonnalla tarkoitetaan sosiaalihuollon toimintayksiköiden omatoimista laadun tarkkailua, riskienhallintaa ja asiakasturvallisuuden varmistamista.

Johtaminen

RAI:ta ja siitä johdettua tietoa tietoa voidaan hyödyntää monin tavoin muutos- ja tietojohtamisessa. GeroFuture tarjoaa johdolle työkaluja mm. laatutavoitteiden asettamiseen, toiminnan tulosten arviontiin ja kehittämiseen sekä johtamiseen käytännössä.

Koulutukset

Toimimme kumppanina tulevaisuuden sote-ratkaisuissa niin SOTE-palveluntuottajille kuin SOTE-palveluiden järjestäjillekin. Järjestämme valmiita koulutuspaketteja, mutta räätälöimme koulutuksia myös organisaatioiden tarpeiden mukaan.

Ajankohtaista

Omavalvonta ja sen toteuttaminen

Yksityisen sosiaalihuollon palveluiden tuottajia on jo kymmenen vuotta koskenut laintasoinen vaade toteuttaa toiminnassaan suunnitelmallista omavalvontaa. Mitä tämä oikeastaan tarkoittaa? Mitä sosiaalihuollon omavalvonnalla tarkoitetaan? Miksi sitä

Missä äiti saa hyvää hoitoa?

Sydäntä kylmää lukea ja seurata uutisointia ikäihmisten hoivan laadusta. Mediassa on viimeisten parin vuoden aikana nostettu esiin useita laiminlyöntejä ikäihmisten hoidossa ja hoivan laadussa. Tuntuu

Vanhuspalvelulain muutoksen myötä ikäihmisten palveluntarve ja toimintakyky tulee arvioida RAI-arviointivälinettä käyttäen.

Valvo ja varmista osallisuus – mutta MITEN?

Aloittelemme ikääntyneiden palveluissa vuotta 2021 uuden lainsäädännön ja laatusuositusten kanssa. Niissä meitä johtajia opastetaan muun muassa ”hyödyntämään eri järjestelmien tuottamaa laatutietoa iäkkäiden henkilöiden palvelujen laadun